Lisp xóa nhanh trong autocad


Sau 1 thời kì nghiên cứu, thì đây là 1 lisp xóa nhanh trong autocad, giúp bạn khắc phục được những vấn đề xóa của lênh Erase, đây là một lisp quan yếu trong việc giúp bạn vẽ nhanh những bản vẽ to, cần phải xóa nhiều và nhanh

Xem thêm : Lisp join những đường tiếp nối trong autocad

Xem demo lisp xóa nhanh trong autocad

Code:

(defun C:ER (/ *error* pt ent usrpb)
(defun *error* (msg)
(if (not
(member msg '("console break" "Function cancelled" "quit / exit abort" "" nil)))
(princ (strcat "nError: " msg))
) ; if
(and usrpb (setvar "pickbox" usrpb))
(princ)
) ; end error function
(setq usrpb (getvar "pickbox"))
(setvar "pickbox" 3)
(command "_.undo" "_begin")
(while (listp (setq pt (cadr (grread T 4 2))))
(if (setq ent (car (nentselp pt)))
(progn
(if (= (cdr(assoc 0 (entget ent))) "VERTEX")
(setq ent (cdr(assoc 330 (entget ent)))
))
(print)
(princ (entdel ent))
)
)
) ; while
(command "_.undo" "_end")
(*error* nil)
(princ)
)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *