Lisp join các đường nối tiếp trong autocad


Lúc chúng ta vẽ những bản vẽ to lệnh join trong autocad luôn cần thiết, nhưng với lệnh join thuần túy trong autocad có nhẽ đó chưa thể giúp chúng ta nhiều nhất nên ở đây mình xin chia sẽ lisp join những đường tiếp nối trong autocad

Lisp join những đường tiếp nối trong autocad

Lisp code

(defun c:jj (/ tdt ssdt sodt index)
(defun ObjName (ssdt /)
(cdr (assoc '0 (entget ssdt)))
)
(defun MoPL (ssdt /)
(= (cdr (assoc '70 (entget ssdt))) 0)
)
(defun NoiPL (ssdt /)
(if (MoPL ssdt)
(command ".PEDIT" ssdt "J" "All" "" "X")
)
)
(defun NoiLC (ssdt /)
(command ".PEDIT" ssdt "Y" "J" "All" "" "X")
)
(setq
tdt (ssget)
sodt (sslength tdt)
index 0
)
(repeat sodt
(setq
ssdt (ssname tdt index)
index (1+ index)
)
(if (or (= (Objname ssdt) "LWPOLYLINE")
(= (Objname ssdt) "POLYLINE")
)
(NoiPL ssdt)
)
(if (or (= (Objname ssdt) "LINE") (= (Objname ssdt) "ARC"))
(NoiLC ssdt)
)
)
(princ)
)

Ngày nay bạn mang thoải máy join những đường tiếp nối trong autocad

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *