Lisp cắt dim trong cad hay chia dim trong cad

Tôi sẽ san sẻ những bạn một lisp trong autocad được sử dụng rộng rãi và cần thiết cho những bạn , đó là lisp cắt dim trong cad hay còn gọi là lisp chia dim trong autocad, giúp bạn chia kích thước dim ra thành nhiều phần

Lisp cắt dim trong cad hay chia dim trong cad

+ Lisp cắt dim sử dụng để chia dim thành nhiều dim nhỏ khác nhau , nó chỉ đơn thuần vậy thôi

+ Hướng dẫn sử dụng code lisp cắt dim

CD => enter => click chọn dim=> click chọn điểm mà bạn muốn cắt ra

Demo:

Code:

(defun c:LegLengthMod ( / ss dimobjs)
 (vl-load-com)
 (if (and (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
 (setq dimobjs (mapcar 'vlax-ename->vla-object
 (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
 )
 )
 )
 (foreach dim dimobjs
 (vla-put-extlinefixedlensuppress dim :vlax-true)
 (vla-put-extlinefixedlen dim (* 2 (vla-get-textheight dim)))
 )
 )
 (princ)
 )
 (defun c:cd (/ sel newpt ent edata elist)
 ;vnkythuat.com

(if (and (setq sel (entsel "nSelect Dimension to Split."))
 (setq newpt (getpoint "Select new Dim Point"))
 )
 (progn (setq ent (car sel)
 edata (entget ent)
 elist (vl-remove-if
 '(lambda (pair)
 (member (car pair)
 (list -1 2 5 102 310 300 330 331 340 350 360 410)
 )
 )
 edata
 )
 )
 (entmod (subst (cons 14 newpt) (assoc 14 elist) edata))
 (entmakex (subst (cons 13 newpt) (assoc 13 elist) elist))
 )
 )
 (princ)
 )

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *