Hỏi đáp Anh ngữ: Cách dùng ‘any’

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Hỏi đáp Anh ngữ: Cách dùng ‘any’, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Hỏi đáp Anh ngữ: Cách tiêu dùng ‘any’ bên dưới

Hỏi: Mình muốn nhờ chương trình Hỏi đáp Anh ngữ trả lời cho mình: lúc nào thì sau “any” tiêu dùng một danh từ số nhiều, lúc nào thì tiêu dùng danh từ số ít.

Trả lời:

Cám ơn bạn Tuyết Lê. Bạn hỏi lúc nào thì sau any tiêu dùng một danh từ số nhiều và lúc nào sau any tiêu dùng một danh từ số ít.

Hãy xem ba nhiệm vụ chính của any. Any là một tiếng indefinite determiner (tỉ dụ some, few trước noun), một trạng từ ko xác định indefinite adverb, hay đại danh từ ko xác định indefinite pronoun. Indefinite = ko xác định. Determiner = từ hạn định.

Ví dụ: the, some, any, my đặt trước một danh từ để chỉ danh từ đấy được giới hạn nghĩa như thế nào.

Any thường tiêu dùng ở câu xác định nếu trong câu đã sở hữu nghĩa phủ định.

Ví dụ:

– Few students had any knowledge of classical music = Ít học trò biết âm nhạc cổ điển.

– I tried but it wasn’t any use. Tôi đã thử mà ko thành công.

1. There are bad things about any job = Việc nào cũng sở hữu điều mình ko thích.

– You just can’t wear any clothes to a wedding. You must dress up=Bạn ko thể mặc bất cứ quần áo nào đi dự đám cưới. Bạn phải ăn mặc chỉnh tề. (indef. determiner).

– Do you know any French?=Bạn sở hữu biết chút tiếng Pháp nào ko?

– I haven’t read any books by Tolstoy=Tôi chưa đọc cuốn sách nào của Tolstoy. (indef. determiner).

– Take any book you like (indef. determiner).

– Are there any messages for me?=Với người nào nhắn gì cho tôi ko?

– Are there any questions?=Còn sở hữu nghi vấn nào ko?

2. Any of these will work okay=Bất cứ loại nào trong những loại này đều tiêu dùng được, chạy tốt cả. (indefinite pronoun)

– She didn’t spend any of the money (indefinite pronoun).

3. I didn’t feel any better (indef. adv.)

– I can’t walk any farther (indef. adv.).

– We tried talking to him but that didn’t help any (indefinite adverb).

Nhận xét:

1) Use any in negative sentences or questions (yêu cầu). Nhưng cũng tiêu dùng any ở câu affirmative sentences nếu câu sở hữu nghĩa phủ định.

Ví dụ:

You never gave me any help. Anh chả bao giờ trợ giúp tôi. (Never sở hữu nghĩa phủ định).

There is hardly any tea left= Nhà chẳng còn chút trà nào (hardly sở hữu nghĩa phủ định).

2) Use any for both countable and uncountable nouns.

Ví dụ:

Do you have any sugar? (sugar là uncountable noun hay mass noun).

Bạn còn đường ko? I don’t have any friends in Hue. Tôi ko sở hữu bạn nào ở Huế (friends là countable nouns).

3) When used a pronoun, any can take either a singular or plural verb. Lúc tiêu dùng làm pronoun, any sở hữu thể theo bởi động từ ở số ít hay số nhiều.

Ví dụ:

Any of these books is suitable. Bất cứ cuốn sách nào trong những cuốn này đều thích hợp.

But: Are any of them available? (nhưng thư viện sở hữu sẵn vài cuốn sách tương tự để mượn về nhà ko?)

4) Any sở hữu tức thị chút nào, như trong câu sau đây:

Is he doing any better? (indefinite adverb). Sức khoẻ anh ta sở hữu khá hơn chút nào ko?

He is not any friendlier than before. Anh ta chẳng thân thiện hơn trước chút nào.

=> Tóm lại:

+ Sau any, danh từ sở hữu thể ở số ít hay số nhiều, tùy theo văn cảnh và loại danh từ. Nếu là một uncountable noun hay mass noun thì danh từ thường ở số ít.

Ví dụ:

Any homework (bất cứ công viêc nào làm ở nhà), any merriment (tiếng cười, hoan hỉ); nếu any ở trước một countable noun thì danh từ thường ở số nhiều.

Are there any other comments? Còn sở hữu ý kiến nào nữa ko?

+ Nhưng nếu sở hữu ý nhấn mạnh bất cứ loại nào hay người nào thì danh từ dù là countable nouns cũng ở số ít.

Ví dụ:

Take any book you like=chọn bất cứ cuốn sách nào bạn thích (sing.).

The right of any journalist to refuse to reveal his source=quyền của bất cứ nhà báo nào được từ chối tiết lộ tên người cho mình tin.

Chúc bạn mạnh tiến.

* Quý vị sở hữu thể nêu nghi vấn/ ý kiến/ thắc mắc bằng cách: Gửi email tới liên hệ: [email protected]

Xem thêm:

Source:
Category:

Tham khảo thêm: Hỏi đáp Anh ngữ: Cách tiêu dùng ‘any’

Related Posts