Hers Là Gì Trong Tiếng Anh? Đại Từ Sở Hữu (Possessive Pronoun)

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Hers Là Gì Trong Tiếng Anh? Đại Từ Sở Hữu (Possessive Pronoun), Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Hers Là Gì Trong Tiếng Anh? Đại Từ Sở Hữu (Possessive Pronoun) bên dưới

Đại từ chiếm hữu tiêu dùng để chỉ sự chiếm hữu và quan yếu nhất đó là nó sửa chữa thay thế cho một danh từ, cụm danh từ đã được nhắc tới trước đó nhằm mục đích tránh lặp từ .
Đang xem : Hers là gì

2. Sự khác biệt giữa đại từ sở hữu và tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu (possessive adjective) cũng để chỉ sự sở hữu, tuy nhiên, chúng luôn được theo sau bởi một danh từ, trong lúc đó đại từ sở hữu (possessive pronoun) thay thế hẳn cho danh từ đó.

Bạn đang đọc:

Xét 2 ví dụ sau :

a. This is my book. – Đây là quyển sách của tôi.

Trong câu sử dụng tính từ chiếm hữu “ my ” vì thế theo sau phải là danh từ “ book ” .

b. This book is mine. – Quyển sách này là của tôi.

Ta với thể viết câu này thành “This book is my book.”, tuy nhiên đại từ sở hữu “mine” đã thay thế cho “my book” trong câu trên.

3. Những đại từ sở hữu và nghĩa của chúng

mine
của tôi
Ví dụ: Your book is not as interesting as mine.

ours
của chúng ta
Ví dụ: This house is ours.

yours
của bạn
Ví dụ: I will give you mine and you give me yours.

his
của anh ta
Ví dụ: How can he eat my food not his?

her
của cô đấy
Ví dụ: I can’t find my stapler so I use hers.

theirs
của họ
Ví dụ: If you don’t have a car, you can borrow theirs.
Xem thêm : ec50 là gì
its
của nó
Ví dụ: The team is proud of its ability to perform.

4. Cách tiêu dùng những đại từ sở hữu

a. Sử dụng thay cho một tính từ sở hữu (possessive adjective) và một danh từ đã nói phía trước.

Ví dụ: 

I gave it to my friends and to yours. ( = your friends ) – Tôi đưa nó cho bạn của tôi và bạn của bạn
Her shirt is white, and mine is blue. ( = my shirt ) – Áo cô ta màu trắng còn của tôi màu xanh .

b. Sử dụng trong dạng câu sở hữu kép (double possessive).

Ví dụ:

He is a friend of mine. – Anh ta là một người bạn của tôi .
It was no fault of yours that we mistook the way. – Chúng tôi lầm đường đâu với phải là lỗi của anh .

c. Sử dụng ở cuối những lá thư như một quy ước. Trường hợp này người ta chỉ tiêu dùng thứ bực hai.

Ví dụ: Để kết thúc một bức thư, ta viết

Yours sincerely ,
Yours faithfully ,

Bài 1: Fill in the blank

Câu 1 :

Xem thêm:

Tom has already eaten ______ lunch, but I ” m saving ______ until later .
Xem thêm : Phân Biệt Cách Sử dụng Have Been, Went Là Gì Trong Tiếng Anh ? Went Là Gì, Nghĩa Của Từ Went
1 .
his
2 .
mine
Câu 2 :
We gave them ______ telephone number, and they gave us ______ .
1 .
theirs
2 .
theirs
Câu 3 :
In our garden is a bird and I think this nest is ______ .
1 .
its
Câu 4 :

A: This property is ______. Have you got any properties of ______ own?B: No, I have nothing.

1 .
mine

2.

Xem thêm:

your
Câu 5 :
She doesn ” t know much about ______ personal life but he knows all about ______ .

Source:
Category:

Đại từ chiếm hữu tiêu dùng để chỉ sự chiếm hữu và quan yếu nhất đó là nó sửa chữa thay thế cho một danh từ, cụm danh từ đã được nhắc tới trước đó nhằm mục đích tránh lặp từ .
Đang xem : Hers là gì

2. Sự khác biệt giữa đại từ sở hữu và tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu (possessive adjective) cũng để chỉ sự sở hữu, tuy nhiên, chúng luôn được theo sau bởi một danh từ, trong lúc đó đại từ sở hữu (possessive pronoun) thay thế hẳn cho danh từ đó.

Bạn đang đọc:

Xét 2 ví dụ sau :

a. This is my book. – Đây là quyển sách của tôi.

Trong câu sử dụng tính từ chiếm hữu “ my ” vì thế theo sau phải là danh từ “ book ” .

b. This book is mine. – Quyển sách này là của tôi.

Ta với thể viết câu này thành “This book is my book.”, tuy nhiên đại từ sở hữu “mine” đã thay thế cho “my book” trong câu trên.

3. Những đại từ sở hữu và nghĩa của chúng

mine
của tôi
Ví dụ: Your book is not as interesting as mine.

ours
của chúng ta
Ví dụ: This house is ours.

yours
của bạn
Ví dụ: I will give you mine and you give me yours.

his
của anh ta
Ví dụ: How can he eat my food not his?

her
của cô đấy
Ví dụ: I can’t find my stapler so I use hers.

theirs
của họ
Ví dụ: If you don’t have a car, you can borrow theirs.
Xem thêm : ec50 là gì
its
của nó
Ví dụ: The team is proud of its ability to perform.

4. Cách tiêu dùng những đại từ sở hữu

a. Sử dụng thay cho một tính từ sở hữu (possessive adjective) và một danh từ đã nói phía trước.

Ví dụ: 

I gave it to my friends and to yours. ( = your friends ) – Tôi đưa nó cho bạn của tôi và bạn của bạn
Her shirt is white, and mine is blue. ( = my shirt ) – Áo cô ta màu trắng còn của tôi màu xanh .

b. Sử dụng trong dạng câu sở hữu kép (double possessive).

Ví dụ:

He is a friend of mine. – Anh ta là một người bạn của tôi .
It was no fault of yours that we mistook the way. – Chúng tôi lầm đường đâu với phải là lỗi của anh .

c. Sử dụng ở cuối những lá thư như một quy ước. Trường hợp này người ta chỉ tiêu dùng thứ bực hai.

Ví dụ: Để kết thúc một bức thư, ta viết

Yours sincerely ,
Yours faithfully ,

Bài 1: Fill in the blank

Câu 1 :

Xem thêm:

Tom has already eaten ______ lunch, but I ” m saving ______ until later .
Xem thêm : Phân Biệt Cách Sử dụng Have Been, Went Là Gì Trong Tiếng Anh ? Went Là Gì, Nghĩa Của Từ Went
1 .
his
2 .
mine
Câu 2 :
We gave them ______ telephone number, and they gave us ______ .
1 .
theirs
2 .
theirs
Câu 3 :
In our garden is a bird and I think this nest is ______ .
1 .
its
Câu 4 :

A: This property is ______. Have you got any properties of ______ own?B: No, I have nothing.

1 .
mine

2.

Xem thêm:

your
Câu 5 :
She doesn ” t know much about ______ personal life but he knows all about ______ .

Source:
Category:

Tham khảo thêm: Hers Là Gì Trong Tiếng Anh? Đại Từ Sở Hữu (Possessive Pronoun)

Related Posts