CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA 1. Mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA 1. Mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA 1. Mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia bên dưới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (625.04 KB, 57 trang )

Xem thêm:

8

II. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA 1. Mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia

Chính sách tài chính quốc gia là tổng hợp những chủ trương, đường lối, phương hướng và giải pháp về tài chính của quốc gia trong một thời kì tương
đố i trong khoảng thời gian dài.
Chính sách tài chính quốc gia hướng tới một số mục tiêu cơ bản sau: – Nhằm tăng cường tiềm lực tài chính của quốc gia trong đó đặc trưng là
tiềm lực ngân sách nhà nước và tài chính doanh nghiệp. – Đổi mới cơ chế hoạt động tài chính trong nền kinh tế nhưng phải đảm
bảo sự đồng bộ cao. – Góp phần vào việc kìm chế và đẩy lùi lạm phát trong nền kinh tế.
– Chính sách tài chính quốc gia nhằm huy động và sử dụng với hiệu quả mọi tài chính trong nền kinh tế.
2. Những nội dung cơ bản của chính sách tài chính quốc gia. 2.1.Chính sách về vốn đầu tư phát triển.
– Xác định nhu cầu về vốn đầu tư phát triển: xác định vốn mà nền kinh tế quốc gia đòi hỏi trong mỗi giai đoạn để thực hiện vấn đề kinh tế, chính trị của
giai đoạn đó. – Đưa ra phương án sử dụng và mức phân bổ vốn đầu tư trong nền kinh tế
cho những ngành, khu vực, dự án.

2.2. Chính sách về ngân sách nhà nước.

– Chính sách về quản lý quản lý thu ngân sách nhà nước. Xây dựng và hồn thiện hệ thống những chính sách chế độ tập trung nguồn
thu cho ngân sách nhà nước, ngoài ra cũng chú ý tới ni dưỡng nguồn thu. – Chính sách về quản lý và quản lý chi ngân sách nhà nước phải làm
thế nào giảm thấp nhất tính bao cấp trong chi tiêu của ngân sách nhà nước. – Chính sách về cân đối ngân sách nhà nước.

2.3. Chính sách về tài chính doanh nghiệp.

Tích cực mở rộng tăng cường quyền tự chủ động, thông minh và tự chịu trách nhiệm của những doanh nghiệp đặc trưng doanh nghiệp nhà nước trong hoạt
9
độ ng sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính và nhà nước giảm bao cấp về
vốn cho những doanh nghiệp to. Đố
i với những doanh nghiệp ngồi nhà nước thì hồn thiện hệ thống pháp luật để rà soát, kiểm soát đối với những doanh nghiệp này.

2.4. Chính sách về tài chính đối ngoại.

– Chính sách xuất – nhập khẩu Tăng cường đầu tư cho việc xuất khẩu sản phẩm hàng hoá, hạn chế việc
khẩu vật liệu đặc trưng vật liệu chưa qua chế biến. Hạn chế việc nhập khẩu những hàng hoá tiêu tiêu dùng đặc trưng là hàng hoá tiêu
tiêu dùng trong nước mà chúng ta đã sản xuất được. – Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
– Chiến lược cho vay và trả nợ nước ngồi.

2.5. Chính sách liên quan tới hoạt động tín dụng nhà băng:

– Kiện toàn và hệ thống những nhà băng – Kiện toàn và tổ chức lại những tổ chức trung gian phi nhà băng.
10

CHƯƠNG III CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH

I. VỊ TRÍ VÀ VAI TRỊ CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

1. Vị trí của những Cơng ty tài chính trong hệ thống tài chính.

Trong hệ thống những tổ chức tín dụng, ngồi nhà băng thương nghiệp, còn hàng loạt những tổ chức khác như những CTTC, những hợp tác xã tín dụng, những hội cho
vay, những quỹ tương trợ …Trong đó những CTTC là những hội thương nghiệp, hoạt động chủ yếu của chúng là thu hút vốn để đóng góp và quản lý những dự án đầu tư, cho vay
để sắm bán hàng hoá, nhà cung cấp. Trên hạ tầng đó nó tạo ra vơ số những quan hệ kinh tế
chuyển biến tích cực làm cho hệ thống tài chính trở nên rộng to và bao qt hơn.
Ngồi nhà cung cấp cho vay tín dụng, những CTTC còn thực hiện hàng loạt những nhà cung cấp khác, như: cầm cố những loại hàng hoá, vật tư, ngoại tệ, những giấy tờ với giá
trị và những dụng cụ bảo đảm khác, tư vấn và Marketing, giám định những công việc chuẩn bị để ký kết hợp đồng hoặc thành lập những cơng ty liên doanh.
Trên phương diện tính chất hoạt động của mình những CTTC huy động được tài chính khổng lồ, điều hoà tài chính một cách hiệu quả nhất từ đó tạo sự
liên kết trong hệ thống tài chính. Thơng qua đó những CTTC bành trướng ngày càng to và nắm quyền kiểm
soát trực tiếp hoặc gián tiếp nhiều nhà băng hoặc tổ chức tín dụng. Tức là hoạt động của những CTTC đã bao trùm lên hoạt động của những nhà băng thương
mại để nắm giữ và chi phối hoạt động của những ngành kinh tế.

2. Vai trò của những Cơng ty tài chính

Một là, xúc tiến nền kinh tế phát triển, tạo vốn cho nền kinh tế. Nó cho phép sử dụng triệt để những tài chính mà những doanh nghiệp này đang nắm
giữ. Đồng thời nó còn huy động thêm một lượng vốn quan yếu trong nền kinh tế vào quá trình lưu thơng hàng hố, nhà cung cấp của nền kinh tế, cùng với những định
chế khác hoạt động kinh doanh tiền tệ của những định chế phi tài chính này làm

Chính sách tài chính quốc gia là tổng hợp những chủ trương, đường lối, phương hướng và giải pháp về tài chính của quốc gia trong một thời kì tươngđố i trong khoảng thời gian dài.Chính sách tài chính quốc gia hướng tới một số mục tiêu cơ bản sau: – Nhằm tăng cường tiềm lực tài chính của quốc gia trong đó đặc trưng làtiềm lực ngân sách nhà nước và tài chính doanh nghiệp. – Đổi mới cơ chế hoạt động tài chính trong nền kinh tế nhưng phải đảmbảo sự đồng bộ cao. – Góp phần vào việc kìm chế và đẩy lùi lạm phát trong nền kinh tế.- Chính sách tài chính quốc gia nhằm huy động và sử dụng với hiệu quả mọi tài chính trong nền kinh tế.2. Những nội dung cơ bản của chính sách tài chính quốc gia. 2.1.Chính sách về vốn đầu tư phát triển.- Xác định nhu cầu về vốn đầu tư phát triển: xác định vốn mà nền kinh tế quốc gia đòi hỏi trong mỗi giai đoạn để thực hiện vấn đề kinh tế, chính trị củagiai đoạn đó. – Đưa ra phương án sử dụng và mức phân bổ vốn đầu tư trong nền kinh tếcho những ngành, khu vực, dự án.- Chính sách về quản lý quản lý thu ngân sách nhà nước. Xây dựng và hồn thiện hệ thống những chính sách chế độ tập trung nguồnthu cho ngân sách nhà nước, ngoài ra cũng chú ý tới ni dưỡng nguồn thu. – Chính sách về quản lý và quản lý chi ngân sách nhà nước phải làmthế nào giảm thấp nhất tính bao cấp trong chi tiêu của ngân sách nhà nước. – Chính sách về cân đối ngân sách nhà nước.Tích cực mở rộng tăng cường quyền tự chủ động, thông minh và tự chịu trách nhiệm của những doanh nghiệp đặc trưng doanh nghiệp nhà nước trong hoạtđộ ng sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính và nhà nước giảm bao cấp vềvốn cho những doanh nghiệp to. Đối với những doanh nghiệp ngồi nhà nước thì hồn thiện hệ thống pháp luật để rà soát, kiểm soát đối với những doanh nghiệp này.- Chính sách xuất – nhập khẩu Tăng cường đầu tư cho việc xuất khẩu sản phẩm hàng hoá, hạn chế việckhẩu vật liệu đặc trưng vật liệu chưa qua chế biến. Hạn chế việc nhập khẩu những hàng hoá tiêu tiêu dùng đặc trưng là hàng hoá tiêudùng trong nước mà chúng ta đã sản xuất được. – Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.- Chiến lược cho vay và trả nợ nước ngồi.- Kiện toàn và hệ thống những nhà băng – Kiện toàn và tổ chức lại những tổ chức trung gian phi nhà băng.10Trong hệ thống những tổ chức tín dụng, ngồi nhà băng thương nghiệp, còn hàng loạt những tổ chức khác như những CTTC, những hợp tác xã tín dụng, những hội chovay, những quỹ tương trợ …Trong đó những CTTC là những hội thương nghiệp, hoạt động chủ yếu của chúng là thu hút vốn để đóng góp và quản lý những dự án đầu tư, cho vayđể sắm bán hàng hoá, nhà cung cấp. Trên hạ tầng đó nó tạo ra vơ số những quan hệ kinh tếchuyển biến tích cực làm cho hệ thống tài chính trở nên rộng to và bao qt hơn.Ngồi nhà cung cấp cho vay tín dụng, những CTTC còn thực hiện hàng loạt những nhà cung cấp khác, như: cầm cố những loại hàng hoá, vật tư, ngoại tệ, những giấy tờ với giátrị và những dụng cụ bảo đảm khác, tư vấn và Marketing, giám định những công việc chuẩn bị để ký kết hợp đồng hoặc thành lập những cơng ty liên doanh.Trên phương diện tính chất hoạt động của mình những CTTC huy động được tài chính khổng lồ, điều hoà tài chính một cách hiệu quả nhất từ đó tạo sựliên kết trong hệ thống tài chính. Thơng qua đó những CTTC bành trướng ngày càng to và nắm quyền kiểmsoát trực tiếp hoặc gián tiếp nhiều nhà băng hoặc tổ chức tín dụng. Tức là hoạt động của những CTTC đã bao trùm lên hoạt động của những nhà băng thươngmại để nắm giữ và chi phối hoạt động của những ngành kinh tế.Một là, xúc tiến nền kinh tế phát triển, tạo vốn cho nền kinh tế. Nó cho phép sử dụng triệt để những tài chính mà những doanh nghiệp này đang nắmgiữ. Đồng thời nó còn huy động thêm một lượng vốn quan yếu trong nền kinh tế vào quá trình lưu thơng hàng hố, nhà cung cấp của nền kinh tế, cùng với những địnhchế khác hoạt động kinh doanh tiền tệ của những định chế phi tài chính này làm

Xem thêm:

Bạn đang đọc:

Source:
Category:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (625.04 KB, 57 trang )

Xem thêm:

8

II. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA 1. Mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia

Chính sách tài chính quốc gia là tổng hợp những chủ trương, đường lối, phương hướng và giải pháp về tài chính của quốc gia trong một thời kì tương
đố i trong khoảng thời gian dài.
Chính sách tài chính quốc gia hướng tới một số mục tiêu cơ bản sau: – Nhằm tăng cường tiềm lực tài chính của quốc gia trong đó đặc trưng là
tiềm lực ngân sách nhà nước và tài chính doanh nghiệp. – Đổi mới cơ chế hoạt động tài chính trong nền kinh tế nhưng phải đảm
bảo sự đồng bộ cao. – Góp phần vào việc kìm chế và đẩy lùi lạm phát trong nền kinh tế.
– Chính sách tài chính quốc gia nhằm huy động và sử dụng với hiệu quả mọi tài chính trong nền kinh tế.
2. Những nội dung cơ bản của chính sách tài chính quốc gia. 2.1.Chính sách về vốn đầu tư phát triển.
– Xác định nhu cầu về vốn đầu tư phát triển: xác định vốn mà nền kinh tế quốc gia đòi hỏi trong mỗi giai đoạn để thực hiện vấn đề kinh tế, chính trị của
giai đoạn đó. – Đưa ra phương án sử dụng và mức phân bổ vốn đầu tư trong nền kinh tế
cho những ngành, khu vực, dự án.

2.2. Chính sách về ngân sách nhà nước.

– Chính sách về quản lý quản lý thu ngân sách nhà nước. Xây dựng và hồn thiện hệ thống những chính sách chế độ tập trung nguồn
thu cho ngân sách nhà nước, ngoài ra cũng chú ý tới ni dưỡng nguồn thu. – Chính sách về quản lý và quản lý chi ngân sách nhà nước phải làm
thế nào giảm thấp nhất tính bao cấp trong chi tiêu của ngân sách nhà nước. – Chính sách về cân đối ngân sách nhà nước.

2.3. Chính sách về tài chính doanh nghiệp.

Tích cực mở rộng tăng cường quyền tự chủ động, thông minh và tự chịu trách nhiệm của những doanh nghiệp đặc trưng doanh nghiệp nhà nước trong hoạt
9
độ ng sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính và nhà nước giảm bao cấp về
vốn cho những doanh nghiệp to. Đố
i với những doanh nghiệp ngồi nhà nước thì hồn thiện hệ thống pháp luật để rà soát, kiểm soát đối với những doanh nghiệp này.

2.4. Chính sách về tài chính đối ngoại.

– Chính sách xuất – nhập khẩu Tăng cường đầu tư cho việc xuất khẩu sản phẩm hàng hoá, hạn chế việc
khẩu vật liệu đặc trưng vật liệu chưa qua chế biến. Hạn chế việc nhập khẩu những hàng hoá tiêu tiêu dùng đặc trưng là hàng hoá tiêu
tiêu dùng trong nước mà chúng ta đã sản xuất được. – Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
– Chiến lược cho vay và trả nợ nước ngồi.

2.5. Chính sách liên quan tới hoạt động tín dụng nhà băng:

– Kiện toàn và hệ thống những nhà băng – Kiện toàn và tổ chức lại những tổ chức trung gian phi nhà băng.
10

CHƯƠNG III CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH

I. VỊ TRÍ VÀ VAI TRỊ CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

1. Vị trí của những Cơng ty tài chính trong hệ thống tài chính.

Trong hệ thống những tổ chức tín dụng, ngồi nhà băng thương nghiệp, còn hàng loạt những tổ chức khác như những CTTC, những hợp tác xã tín dụng, những hội cho
vay, những quỹ tương trợ …Trong đó những CTTC là những hội thương nghiệp, hoạt động chủ yếu của chúng là thu hút vốn để đóng góp và quản lý những dự án đầu tư, cho vay
để sắm bán hàng hoá, nhà cung cấp. Trên hạ tầng đó nó tạo ra vơ số những quan hệ kinh tế
chuyển biến tích cực làm cho hệ thống tài chính trở nên rộng to và bao qt hơn.
Ngồi nhà cung cấp cho vay tín dụng, những CTTC còn thực hiện hàng loạt những nhà cung cấp khác, như: cầm cố những loại hàng hoá, vật tư, ngoại tệ, những giấy tờ với giá
trị và những dụng cụ bảo đảm khác, tư vấn và Marketing, giám định những công việc chuẩn bị để ký kết hợp đồng hoặc thành lập những cơng ty liên doanh.
Trên phương diện tính chất hoạt động của mình những CTTC huy động được tài chính khổng lồ, điều hoà tài chính một cách hiệu quả nhất từ đó tạo sự
liên kết trong hệ thống tài chính. Thơng qua đó những CTTC bành trướng ngày càng to và nắm quyền kiểm
soát trực tiếp hoặc gián tiếp nhiều nhà băng hoặc tổ chức tín dụng. Tức là hoạt động của những CTTC đã bao trùm lên hoạt động của những nhà băng thương
mại để nắm giữ và chi phối hoạt động của những ngành kinh tế.

2. Vai trò của những Cơng ty tài chính

Một là, xúc tiến nền kinh tế phát triển, tạo vốn cho nền kinh tế. Nó cho phép sử dụng triệt để những tài chính mà những doanh nghiệp này đang nắm
giữ. Đồng thời nó còn huy động thêm một lượng vốn quan yếu trong nền kinh tế vào quá trình lưu thơng hàng hố, nhà cung cấp của nền kinh tế, cùng với những định
chế khác hoạt động kinh doanh tiền tệ của những định chế phi tài chính này làm

Chính sách tài chính quốc gia là tổng hợp những chủ trương, đường lối, phương hướng và giải pháp về tài chính của quốc gia trong một thời kì tươngđố i trong khoảng thời gian dài.Chính sách tài chính quốc gia hướng tới một số mục tiêu cơ bản sau: – Nhằm tăng cường tiềm lực tài chính của quốc gia trong đó đặc trưng làtiềm lực ngân sách nhà nước và tài chính doanh nghiệp. – Đổi mới cơ chế hoạt động tài chính trong nền kinh tế nhưng phải đảmbảo sự đồng bộ cao. – Góp phần vào việc kìm chế và đẩy lùi lạm phát trong nền kinh tế.- Chính sách tài chính quốc gia nhằm huy động và sử dụng với hiệu quả mọi tài chính trong nền kinh tế.2. Những nội dung cơ bản của chính sách tài chính quốc gia. 2.1.Chính sách về vốn đầu tư phát triển.- Xác định nhu cầu về vốn đầu tư phát triển: xác định vốn mà nền kinh tế quốc gia đòi hỏi trong mỗi giai đoạn để thực hiện vấn đề kinh tế, chính trị củagiai đoạn đó. – Đưa ra phương án sử dụng và mức phân bổ vốn đầu tư trong nền kinh tếcho những ngành, khu vực, dự án.- Chính sách về quản lý quản lý thu ngân sách nhà nước. Xây dựng và hồn thiện hệ thống những chính sách chế độ tập trung nguồnthu cho ngân sách nhà nước, ngoài ra cũng chú ý tới ni dưỡng nguồn thu. – Chính sách về quản lý và quản lý chi ngân sách nhà nước phải làmthế nào giảm thấp nhất tính bao cấp trong chi tiêu của ngân sách nhà nước. – Chính sách về cân đối ngân sách nhà nước.Tích cực mở rộng tăng cường quyền tự chủ động, thông minh và tự chịu trách nhiệm của những doanh nghiệp đặc trưng doanh nghiệp nhà nước trong hoạtđộ ng sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính và nhà nước giảm bao cấp vềvốn cho những doanh nghiệp to. Đối với những doanh nghiệp ngồi nhà nước thì hồn thiện hệ thống pháp luật để rà soát, kiểm soát đối với những doanh nghiệp này.- Chính sách xuất – nhập khẩu Tăng cường đầu tư cho việc xuất khẩu sản phẩm hàng hoá, hạn chế việckhẩu vật liệu đặc trưng vật liệu chưa qua chế biến. Hạn chế việc nhập khẩu những hàng hoá tiêu tiêu dùng đặc trưng là hàng hoá tiêudùng trong nước mà chúng ta đã sản xuất được. – Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.- Chiến lược cho vay và trả nợ nước ngồi.- Kiện toàn và hệ thống những nhà băng – Kiện toàn và tổ chức lại những tổ chức trung gian phi nhà băng.10Trong hệ thống những tổ chức tín dụng, ngồi nhà băng thương nghiệp, còn hàng loạt những tổ chức khác như những CTTC, những hợp tác xã tín dụng, những hội chovay, những quỹ tương trợ …Trong đó những CTTC là những hội thương nghiệp, hoạt động chủ yếu của chúng là thu hút vốn để đóng góp và quản lý những dự án đầu tư, cho vayđể sắm bán hàng hoá, nhà cung cấp. Trên hạ tầng đó nó tạo ra vơ số những quan hệ kinh tếchuyển biến tích cực làm cho hệ thống tài chính trở nên rộng to và bao qt hơn.Ngồi nhà cung cấp cho vay tín dụng, những CTTC còn thực hiện hàng loạt những nhà cung cấp khác, như: cầm cố những loại hàng hoá, vật tư, ngoại tệ, những giấy tờ với giátrị và những dụng cụ bảo đảm khác, tư vấn và Marketing, giám định những công việc chuẩn bị để ký kết hợp đồng hoặc thành lập những cơng ty liên doanh.Trên phương diện tính chất hoạt động của mình những CTTC huy động được tài chính khổng lồ, điều hoà tài chính một cách hiệu quả nhất từ đó tạo sựliên kết trong hệ thống tài chính. Thơng qua đó những CTTC bành trướng ngày càng to và nắm quyền kiểmsoát trực tiếp hoặc gián tiếp nhiều nhà băng hoặc tổ chức tín dụng. Tức là hoạt động của những CTTC đã bao trùm lên hoạt động của những nhà băng thươngmại để nắm giữ và chi phối hoạt động của những ngành kinh tế.Một là, xúc tiến nền kinh tế phát triển, tạo vốn cho nền kinh tế. Nó cho phép sử dụng triệt để những tài chính mà những doanh nghiệp này đang nắmgiữ. Đồng thời nó còn huy động thêm một lượng vốn quan yếu trong nền kinh tế vào quá trình lưu thơng hàng hố, nhà cung cấp của nền kinh tế, cùng với những địnhchế khác hoạt động kinh doanh tiền tệ của những định chế phi tài chính này làm

Xem thêm:

Bạn đang đọc:

Source:
Category:

Tham khảo thêm: CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA 1. Mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia

Related Posts