“cancel” là gì? Nghĩa của từ cancel trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết “cancel” là gì? Nghĩa của từ cancel trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết “cancel” là gì? Nghĩa của từ cancel trong tiếng Việt. Tự vị Anh-Việt bên dưới

cancel

cancel /’kænsəl/

 • danh từ
  • sự xoá bỏ, sự huỷ bỏ, sự huỷ bỏ
  • lệnh trái lại, phản lệnh
  • (ngành in) tờ in hỏng bỏ đi
  • (số nhiều) kim bấm vé (xe lửa…) ((cũng) a pair of cancels)
  • ngoại động từ
   • bỏ, xoá bỏ, huỷ bỏ, huỷ bỏ (lệnh, khế ước, hợp đồng…)
    • to cancel an order for the goods: bỏ đơn đặt hàng
    • to cancel a reservation: bỏ chỗ ngồi (ở tàu bay…) đã dành trước; bỏ phòng (ở khách sạn…) đã dành trước
   • đóng dấu xoá bỏ
    • to cancel a stamp: đóng dấu (xoá bỏ) lên con tem
   • trả tiền, trả hết (nợ)
   • (toán học) khử

   bỏ

 • block cancel character: ký tự hủy bỏ khối
 • cancel (CAN): sự hủy bỏ
 • cancel (CAN): sự xóa bỏ
 • cancel a route: hủy bỏ đường chạy
 • cancel button: nút hủy bỏ
 • to cancel: hủy bỏ
 • to cancel: xóa bỏ
 •  cắt gạch bỏ hủy


 • block cancel character: ký tự hủy bỏ khối
 • cancel (CAN): sự hủy bỏ
 • cancel a route: hủy bỏ đường chạy
 • cancel button: nút hủy
 • cancel button: nút hủy bỏ
 • cancel character: ký tự hủy
 • cancel closedown: sự kết thúc hủy ngang
 • cancel command: lệnh hủy
 • cancel indicator: sự chỉ báo hủy
 • cancel indicator: bộ chỉ báo hủy
 • cancel key: phím hủy
 • cancel queue request: yêu cầu hủy hàng đợi
 • cancel request: yêu cầu hủy
 • cancel transmission (CANTRAN): sự truyền hủy ngang
 • controlled cancel: hủy mang điều khiển
 • immediate cancel: sự hủy trực tiếp
 • message cancel: sự hủy thông tin
 • to cancel: hủy bỏ
 •  hủy bỏ

 • block cancel character: ký tự hủy bỏ khối
 • cancel (CAN): sự hủy bỏ
 • cancel a route: hủy bỏ đường chạy
 • cancel button: nút hủy bỏ
 •  khử loại bỏ sự hủy

 • cancel (CAN): sự hủy bỏ
 • immediate cancel: sự hủy trực tiếp
 • message cancel: sự hủy thông tin
 •  sự hủy bỏ trả tiền (nợ) thối xóa bỏ

 • cancel (CAN): sự xóa bỏ
 • Ngành nghề: toán & tin giảm ước (phân số) giản ước (phân số)cancel out giản ướccancel out triệt tiêucancel out triệt tiêu lẫn nhaucancel out xóato cancel giản ước (dt) hủy bỏ

 • cancel a cheque (to …): hủy bỏ một chi phiếu
 • cancel a contract (to …): hủy bỏ một hợp đồng
 • cancel an order (to …): hủy bỏ một đơn đặt hàng
 • immediate or cancel order: lệnh thi hành ngay hay hủy bỏ
 •  thủ tiêu xóa bỏcancel key phím xóa (trên máy tính)cancel out làm căn bằngcancel out làm mất trị giá

  o   xóa bỏ, sự hủy bỏ; trả tiền, triệt tiêu

  Thuật ngữ ngành Bảo hiểm

  Cancel

  Huỷ bỏ

  Bạn đang đọc: “cancel” là gì? Nghĩa của từ cancel trong tiếng Việt. Tự vị Anh-Việt

  Người được bảo hiểm hoặc Người bảo hiểm mang thể huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định trong đơn bảo hiểm. Nếu đơn vị bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm, toàn bộ số phí bảo hiểm ko thừa hưởng phải hoàn lại cho Người được bảo hiểm. Nếu Người được bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm, một khoản tiền ít hơn số phí bảo hiểm ko thừa hưởng sẽ được hoàn trả. Phần chênh lệch giữ lại phản ánh giá tiền quản lý của đơn vị bảo hiểm liên quan tới việc thu xếp đơn bảo hiểm. Thông thường điều kiện này chỉ vận dụng trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thương tật.

  Thuật ngữ ngành Bảo hiểm

  Người được bảo hiểm hoặc Người bảo hiểm hoàn toàn mang thể huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm theo lao lý trong đơn bảo hiểm. Nếu đơn vị bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm, hàng loạt số phí bảo hiểm ko thừa hưởng phải hoàn trả cho Người được bảo hiểm. Nếu Người được bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm, một khoản tiền ít hơn số phí bảo hiểm ko thừa hưởng sẽ được hoàn trả. Phần chênh lệch giữ lại phản ánh ngân sách quản trị của đơn vị bảo hiểm tương quan tới việc sắp xếp đơn bảo hiểm. Thông thường điều kiện kèm theo này chỉ vận dụng trong bảo hiểm gia tài và bảo hiểm thương tật .

  Cancel

  Xem thêm: New York Yankees – Wikipedia tiếng Việt

  Huỷ bỏ

  Xem thêm: Tiếng Anh Cambridge là gì? Học & Thi Cambridge ra sao?

  Người được bảo hiểm hoặc Người bảo hiểm mang thể huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định trong đơn bảo hiểm. Nếu đơn vị bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm, toàn bộ số phí bảo hiểm ko thừa hưởng phải hoàn lại cho Người được bảo hiểm. Nếu Người được bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm, một khoản tiền ít hơn số phí bảo hiểm ko thừa hưởng sẽ được hoàn trả. Phần chênh lệch giữ lại phản ánh giá tiền quản lý của đơn vị bảo hiểm liên quan tới việc thu xếp đơn bảo hiểm. Thông thường điều kiện này chỉ vận dụng trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thương tật.Người được bảo hiểm hoặc Người bảo hiểm hoàn toàn mang thể huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm theo pháp luật trong đơn bảo hiểm. Nếu đơn vị bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm, hàng loạt số phí bảo hiểm ko thừa hưởng phải hoàn trả cho Người được bảo hiểm. Nếu Người được bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm, một khoản tiền ít hơn số phí bảo hiểm ko thừa hưởng sẽ được hoàn trả. Phần chênh lệch giữ lại phản ánh ngân sách quản trị của đơn vị bảo hiểm tương quan tới việc sắp xếp đơn bảo hiểm. Thông thường điều kiện kèm theo này chỉ vận dụng trong bảo hiểm gia tài và bảo hiểm thương tật .

  Xem thêm: natural, call off, scratch, scrub, offset, set off, strike down, delete, invalidate

  Source: https://blogchiaseaz.com
  Category: Hỏi Đáp

  Tham khảo thêm: “cancel” là gì? Nghĩa của từ cancel trong tiếng Việt. Tự vị Anh-Việt

  Related Posts