Nhãn là tập hợp các thuật ngữ định sẵn, mô tả nội dung của nhiều phần trên trang web tin tức của bạn. Nhãn là thông tin gợi ý giúp Google phân loại nội dung của bạn. Mặc dù phương thức tạo nội dung đang thay đổi nhanh chóng trên toàn thế giới, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ mang đến những cách hữu ích để người dùng có thể truy cập vào thông tin mà họ cần.

Đôi khi, nhãn được áp dụng dựa trên các thẻ phù hợp do nhà xuất bản chọn trong Trung tâm xuất bản hoặc dựa trên việc áp dụng các thẻ trong ngôn ngữ đánh dấu HTML. Google có thể chọn áp dụng hoặc không áp dụng nhãn theo thuật toán nếu hệ thống của chúng tôi xác định rằng nội dung của bạn đủ điều kiện để có một loại nhãn cụ thể.

Quan trọng: Nếu bạn cho rằng một nhãn cụ thể không phù hợp với trang web của mình, hãy liên hệ với nhóm Google Tin tức. Chúng tôi liên tục bổ sung nhãn mới để giúp người dùng hiểu và chọn nội dung mà họ muốn đọc. Các nhãn không nêu trong bài viết này được áp dụng theo thuật toán.

Thời điểm áp dụng nhãn

Khi bạn xem hồ sơ chúng tôi lưu giữ về ấn bản của bạn trong Trung tâm xuất bản, hãy chọn tất cả các nhãn phù hợp với nội dung trên trang web hoặc các phần trên trang web của bạn.

Bạn có thể áp dụng nhãn theo một số cách như sau:

 • Thêm nhãn ở cấp độ miền nếu nhãn phù hợp với toàn bộ nội dung bạn xuất bản. Ví dụ: theonion.com sẽ gắn nhãn toàn bộ miền là nội dung trào phúng.
 • Để biểu thị các mục “Ý kiến” hoặc “Trào phúng”, hãy áp dụng các nhãn ở cấp độ mục. Ví dụ: pennlive.com/opinion sẽ chỉ gắn nhãn mục đó trong pennlive.com là ý kiến.
 • Để thêm nhiều nhãn cho một mục, hãy thêm mục đó nhiều lần.

Các loại nhãn

Lưu ý quan trọng: Các nhãn này là thông tin gợi ý giúp Google phân loại nội dung của bạn chính xác hơn. Các nhãn này có thể không xuất hiện cùng với nội dung của bạn trên các nền tảng tin tức, nếu thuật toán của chúng tôi xét thấy các nhãn này không liên quan.

Dưới đây là ví dụ về các loại nhãn:

 • Ý kiến
 • Trào phúng
 • Người dùng tạo
 • Thông cáo báo chí
 • Blog

Ý kiến

Các nhà xuất bản đã xác định miền hoặc URL mục của trang web là ý kiến có thể xuất hiện với nhãn “Ý kiến” bên cạnh tên ấn bản của họ trong Google Tin tức. Hãy áp dụng nhãn này ở cấp độ miền nếu tất cả nội dung của bạn là ý kiến. Bạn cũng có thể áp dụng nhãn này cho một URL chuyên mục cụ thể của trang web.

Trào phúng

Các nhà xuất bản tự nhận là có nội dung trào phúng có thể hiện nhãn “Trào phúng” bên cạnh tên ấn bản của họ trong Google Tin tức. Hãy áp dụng nhãn này ở cấp độ miền mà bạn chủ yếu xuất bản nội dung trào phúng. Bạn cũng có thể áp dụng nhãn này cho một URL chuyên mục cụ thể của trang web.

Người dùng tạo

Các nhà xuất bản tự nhận là có nhãn này có thể hiện dòng chữ “Người dùng tạo” bên cạnh tên ấn bản của họ trong Google Tin tức. Hãy áp dụng nhãn này cho ấn bản của bạn nếu bạn chủ yếu xuất bản nội dung có giá trị về mặt tin tức do người dùng tạo. Nội dung này đã trải qua quy trình đánh giá chính thức của người biên tập trên trang web của bạn. Bạn cũng có thể áp dụng nhãn này cho một URL chuyên mục cụ thể của trang web.

Thông cáo báo chí

Các nhà xuất bản tự nhận là có nhãn này có thể hiện dòng chữ “Thông cáo báo chí” bên cạnh tên ấn bản của họ trong Google Tin tức. Nếu bạn chủ yếu xuất bản các thông cáo báo chí trên trang web của mình hoặc trong một miền (ví dụ: www.kodak.com/lk/en/corp/press_center), hãy áp dụng nhãn này cho miền của bạn. Bạn cũng có thể áp dụng nhãn này cho một URL chuyên mục cụ thể của trang web.

Blog

Các nhà xuất bản tự nhận là blog có thể xuất hiện với nhãn “Blog” bên cạnh tên ấn bản của họ trong Google Tin tức. Nếu bạn chủ yếu xuất bản các blog có giá trị về mặt tin tức, hãy áp dụng nhãn này cho miền của bạn. Bạn cũng có thể áp dụng nhãn này cho một URL chuyên mục cụ thể của trang web

Thêm và quản lý nhãn

Để giúp Google xác định loại nội dung mà bạn tạo, bạn có thể liên kết các nhãn này với nhãn nội dung của mình, ở cấp độ miền hoặc cấp độ mục. Tìm hiểu thêm về cách quản lý nhãn nội dung.

Bạn không thể xóa nhãn khỏi nhãn nội dung. Nếu muốn xóa nhãn, bạn cần xóa nhãn nội dung liên kết với nhãn đó. Tìm hiểu thêm về cách xóa nhãn nội dung.

Xác minh tính xác thực

Nhãn này áp dụng cho những tin bài đã xuất bản có nội dung đã được xác minh tính xác thực và được biểu thị bằng nhãn ClaimReview của schema.org, chẳng hạn như các tin bài tổng hợp chứa nhiều bản phân tích xác minh tính xác thực trong cùng một bài viết. Google Tin tức có thể áp dụng nhãn này cho nội dung của bạn nếu bạn đã xuất bản các tin bài có chứa nội dung đã được xác minh tính xác thực. Nhãn “xác minh tính xác thực” giúp người dùng tìm thấy nội dung đã được xác minh tính xác thực trong các tin bài quan trọng.

Để xác định xem bạn có nên sử dụng thẻ này trong bài viết của mình hay không, hãy dùng tiêu chí xác minh tính xác thực bên dưới:

 • Những lời tuyên bố và kiểm chứng có tính thận trọng, có thể giải quyết phải dễ nhận biết trong phần nội dung của bài viết. Độc giả có thể hiểu được nội dung được kiểm chứng và kết luận đưa ra.
 • Phân tích phải có nguồn và phương pháp rõ ràng, có lời trích dẫn và tham chiếu tới nguồn chính.
 • Tiêu đề bài viết phải cho biết một tuyên bố đang được xem xét, nêu kết luận được đưa ra hoặc đơn thuần nói rõ rằng bài viết có chứa nội dung đã được xác minh tính xác thực.
 • Trang web có nội dung đã được xác minh tính xác thực phải đánh dấu một số bài viết xác minh tính xác thực.

Nếu phát hiện trang web không tuân thủ các tiêu chí kể trên về nhãn đánh dấu ClaimReview, thì chúng tôi có thể bỏ qua nhãn của trang web đó hoặc xóa trang web khỏi Google Tin tức.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhãn đánh dấu, hãy truy cập vào trang xác minh tính xác thực trên Google Developers.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?