'vi hành' là gì?, Từ điển Tiếng Việt – Vdict.pro

Cảm ơn bạn đã đón đọc bài viết 'vi hành' là gì?, Từ điển Tiếng Việt – Vdict.pro nếu cần thêm thông tin hãy đọc thêm bài viết vi hành là gì hy vọng sẽ có nhiều kiến thức bổ ích cho bạn.

'vi hành' là gì?, Từ điển Tiếng Việt – Vdict.pro

‘vi hành’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “vi hành”, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ vi hành, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ vi hành trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Phạm vi 1 km nhà Phong Vu Tu là phạm vi hành động

2. Là vị vua gần gũi với dân chúng, ông thường xuyên đi vi hành.

3. Lúc đầu khi tôi quản lý bằng cách vi hành, mọi người còn nghi ngại.

4. Tại thời điểm này, các nhà sư Quy Từ bắt đầu vi hành đến Trung Quốc.

5. Thổ Vương quyết định đi vi hành khắp thế giới nên ông ta đã đi một mình.

6. Nhà thờ này có các đường hầm để các vua sử dụng khi vi hành trong thành phố.

7. Những gần đây, chúng ta đã có thể sửa đổi những dạng phạm vi hành vi này phục vụ cho sinh lý học

8. Khi cảm thấy khó chịu, ông thường giả trang vi hành, và, thỉnh thoảng giả dạng như một người khách lạ, và đến các tửu quán ở các quận nghèo vùng ngoại ô Rio de Janeiro.

9. Trong khi hai thế kỷ trước đó, nhà tư tưởng thời kỳ Khai sáng nhà tư tưởng Jeremy Bentham phơi bày sự bất khả phản khảng của những hành vi hành nghề lý luận như bảo vệ quyền động vật.

10. Là một trong những lối thoát ra chính yếu của Thái Hồ, sông Tô Châu có chiều dài khoảng 125 km, trong đó 54 km thuộc phạm vi hành chính của Thượng Hải và 24 km trong đó là các khu vực đông dân cư đô thị của đại đô thị này.

Source:

Related Posts