Bài 7: “Liar! Liar! Pants on Fire”

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Bài 7: “Liar! Liar! Pants on Fire”, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Bài 7: “Liar! Liar! Pants on Fire” bên dưới

Trong bài học kỳ này, ta sẽ học một số ít từ và thành ngữ để chỉ những kiểu nói láo .

“Liar, liar, pants on fire!”
Children all over the United States know this simple rhyme. They say it when someone gets caught in a lie. In other words, when someone gets busted for lying.

Trẻ con khắp nước Mỹ đều biết câu vè này. Người ta thường sử dụng câu vè này lúc người nào đó bị phát hiện quả tang nói láo .


Trong câu vè, mang từ liar – L-I-A-R là kẻ nối dối; pants – P-A-N-T-S là từ luôn sử dụng ở số nhiều, mang tức thị chiếc quần, vì quần luôn mang hai ống; fire F-I-R-E, mang tức thị lửa, on fire là bốc cháy. Trẻ con thường reo lên câu vè này trong lúc chơi với nhau lúc nghĩ là bạn nói láo. Nghĩa đen là lúc nói láo thì quần bốc cháy. Nghe ra thì khá ngớ ngẩn, nhưng vì “liar” lúc phát âm thì lại vận với “fire.” Danh từ “liar” xuất phát từ động từ lie- L-I-E là động từ mang tức thị nói láo; busted – B-U-S-T-E-D, là bị bắt, bị chận lại.

Bạn đang đọc: Bài 7: “Liar! Liar! Pants on Fire”

The word “ lie ” comes from Old English through even older German. A lie is an untruth. It is intentional and usually has consequences .
Từ “ lie ” nguồn gốc từ tiếng Anh cổ, hay thậm chí còn là cổ ngữ Đức. lie, lời nói láo, một điều ko mang thật. Nó là sự cố ý và thường thì đem lại những hậu quả .
Trong câu vừa qua, mang hai từ đáng chú ý quan tâm là intentional – I-N-T-E-N-T-I-O-N-A-L, tính từ mang tức thị cố ý, và consequences – C-O-N-S-E-Q-U-E-N-C-E-S, danh từ mang tức thị những hậu quả .

But not all lies are created equal.
People often use white lies to prevent hurting the feelings of others or to save themselves trouble.

Nhưng ko phải lời nói láo nào cũng giống nhau. Người ta thường sử dụng những câu nói láo để tránh làm người khác buồn lòng, hay để khỏi bị rối rắm .
Tiếng Anh Mỹ gọi những lời nói láo kiểu này là white lies – white – W-H-I-T-E là màu trắng. White lies là những câu nói láo vô thưởng vô phạt, để tránh làm buồn lòng người khác .

For example, let’s say you are eating dinner at your boss’s house and the food is really bad. When your boss asks you, “How do you like the meatloaf? It’s an old family recipe,” it is a good idea to say you love it.
White lie to the rescue!

Chẳng hạn như bạn đang được xếp mời tới nhà ăn tối và món ăn thì rất dở. Lúc xếp bạn hỏi ’ “ anh mang thích món thịt đúc này khộng ? Đó là một món gia truyền đấy, ” thì bạn nên nói là bạn thích lắm. White lie tới cứu bạn !
Parents and other adults are known to tell white lies to children. Some white lies — such as lying about Santa Claus — are part of a tradition and are meant for fun .

Những bậc phụ huynh và người to thường hay nói láo kiểu này với trẻ em. Một số những câu nói láo vô thưởng vô phạt này – tỷ như nói là mang ông già Noel – nằm trong tục lệ và chỉ để cho vui thôi.

Some white lies are to protect children. For example, when a child asks about a person who has died, adults may say the dead person is simply sleeping.
These lies are meant to help, not hurt. But they are still, technically, lies.

Một số câu nói láo kiểu này nhắm mục tiêu bảo vệ trẻ nhỏ. Chẳng hạn lúc một đứa trẻ hỏi về một người đã chết, thì người to hoàn toàn mang thể nói là họ đi ngủ. Những lời nói láo này là để chống đỡ, nhưng trên nguyên tắc, vẫn là nói láo .
Even adults may sometime prefer to hear a lie than a truth that is too difficult to face. In the tuy nhiên “ Tell Me Lies, ” by the rock group Fleetwood Mac, a woman is asking for lies — sweet little lies .
Ngay cả người to đôi lúc cũng thích nghe nối dối hơn là nói ra một thực sự mếch lòng. Trong ca khúc “ Tell Me Lies ” của nhóm nhạc rock Fleetwood Mac, một người phụ nữ nhu yếu được nghe những lời gian dối – những lời gián trá êm ái .

Tell me lies, tell me sweet little lies.
(Tell me lies, tell me, tell me lies)
Oh, no, no you can’t disguise.
(You can’t disguise, no you can’t disguise)
Tell me lies, tell me sweet little lies

Another kind of relatively harmless lie is called a fib. It is a little, unimportant lie. Fibbers who fib are usually not out to hurt anyone .
Một hình thức nói láo khác tương đối vô hại được gọi là fib – F-I-B. Fib là một lời nói láo ko quan yếu .

Fibbers who fib are usually not out to hurt anyone.
Sometimes people simply make things up. Other times they stretch the truth, or exaggerate. In other words, they add details to the truth to make a story better.

Fibbers – F-I-B-B-E-R là danh từ của fib. Những người này đưa ra những lời nói láo thường ko gây tổn hại cho người nào. Thỉnh thoảng người ta chỉ bịa ra. Make things up – bịa chuyện. Mang lúc họ lại thêm thắt vào – ở đây gọi là stretch the truth ; stretch – S-T-R-E-T-C-H là lê dài, làm dãn ra ; truth – T-R-U-T-H là thực sự. Một từ nữa để chỉ việc này là exaggerate – E-X-A-G-G-E-R-A-T-E ; là nói quá lên, thổi phồng. Nói cách khác, là thêm chi tiết cụ thể ; tiếng Việt mình thường nói là “ thêm mắm thêm muối ” vào thực sự để câu truyện nghe hay hơn .
Bending the truth is also not a severe lie. If you bend the truth, you take the truth and change it very slightly .
Bẻ cong thực sự cũng ko phải là lời nói láo nghiêm trọng. Bẻ cong thực sự mang tức thị đổi khác thực sự đi một tẹo ít .
Bending the truth – bending B-E-N-D-I-N-G là hiện tại phân từ của động từ bend, mang tức thị bẻ cong .
A half-truth is trickier. It could be like the name says – a statement that is half true and half false. Or it could be a statement that is completely true but shows only one part of the real story. Half-truths are meant to deceive or to avoid responsibility .

Một nửa sự thực thì khó phân biệt hơn. Giống như tên gọi, mang thể là những phát biểu nửa đúng nửa người nào. Hay mang thể là một phát biểu hoàng toàn đúng nhưng chỉ nói lên được một phần câu chuyện thực. Những sự thực một nửa này nhắm mục đích xí gạt hay tránh né trách nhiệm.

Xem thêm: Zalo OA – official trương mục là gì? Cách tạo một Zalo OA

Half, H-A-L-F mang tức thị một nửa. Deceive – D-E-C-E-I-V-E là xí gạt ; Avoid – A-V-O-I-D là tránh né ; responsibility R-E-S-P-O-N-S-I-B-I-L-I-T-Y là nghĩa vụ và trách nhiệm .
Thes e examples are all clever, subtle ways of lying. They are the opposite of outright lies. Thes e types of lies are direct. They are also called out-and-out, barefaced or bold-faced lies .
Những ví dụ vừa qua đều là những cách nói láo mưu trí, tế nhị. Trái với những lời nói láo trắng trợn. Những lời nói láo này thẳng tuột. Người ta còn gọi là những câu nói láo, trơ tráo, hay to gan .
Trong câu này, mang những từ đáng quan tâm là clever, C-L-E-V-E-R là mưu trí ; subtle – S-U-B-T-L-E là tế nhị ; outright – O-U-T-R-I-G-H-T mang tức thị thẳng băng, nghĩa xấu lúc sử dụng cùng với từ lies – những lời nói láo, tiếng Việt mình thường nói là trắng trợn hay trơ tráo. Tiếng Anh còn mang thêm những từ là out-and-out O-U-T, nghĩa đen là ngoài, barefaced – B-A-R-E-F-A-C-E-D, trơ mặt hay bold-faced B-O-L-D-F-A-C-E-D
Nhiều chuyên viên về từ ngữ đồng ý chấp thuận rằng thành ngữ nguyên thủy là “ barefaced lie ” đã mang từ những năm 1600. Vào thời đó, từ bare – B-A-R-E mang tức thị bold – B-O-L-D, mang tức thị to gan. Cũng vào thời kì đó trong lịch sử vẻ vang, sắp như là đàn ông nào cũng để râu ria. Người nào cạo mặt thật sạch, hay để mặt trơ ra thì được coi là khá to gan. Cuối cùng, từ “ hairless ” – H-A-I-R-L-E-S-S tức thị ko râu, tóc chuyển từ bare, B-A-R-E, mang tức thị trơ trụi, qua bald – B-A-L-D, mang tức thị trọc lóc, hay hói. Và từ để miêu tả một lời nói láo rõ ràng, cũng thế. Ngày nay, ta hoàn toàn mang thể sử dụng những từ ngữ như “ bold-faced ” bare-faced và thậm chí còn bald-faced ; tức là ghép những tính từ bold, bare hay bald với từ faced, F-A-C-E-D là tính từ của face – F-A-C-E là khuôn mặt, faced, mang khuôn mặt hay mang gương mặt. Tất cả đều hàm ý là ko còn hoàn toàn mang thể nhầm lẫn hay nại cớ gì được. Người này đang nói láo !
Barefaced liars lie easily and often. They lie through their teeth, we like to say .
Những kẻ nói láo trơ tráo thường hay nói láo và nói láo một cách thuận tiện. Ta thường nói là hở ra là nói láo .
Thành ngữ sử dụng ở đây là lie through their teeth ; through – T-H-R-O-U-G-H, trạng từ mang tức thị xuyên qua ; teeth – T-E-E-T-H, là số nhiều của tooth, mang tức thị răng, lie through their teeth, nghĩa đen nói láo xuyên qua răng, tiếng Việt ta nói là ‘ Hở ra là nói láo .
The group word for lies is pack. Someone who tells a pack of lies tells one lie after another .
Từ chỉ nhóm dành cho lies là pack. P-A-C-K, danh từ mang tức thị gói, hay hộp nhỏ thường bằng giấy cứng hay carton. A pack of lies, nghĩa đen là một gói những lời gian dối, ám chỉ những lời nói láo liên tục. Để tả người nào đó chuyên nói láo hết chuyện này tới chuyện khác, ta thường nói là someone who tells a pack of lies .

There are packs of lies and there are webs of lies. This expression may have come from a line of Scottish poetry:
“Oh what a tangled web we weave, when first we practice to deceive.”

Mang hàng gói những lời gián trá và cũng mang những mạng dằng dịt những lời gián trá. Thành ngữ này hoàn toàn mang thể mang nguồn gốc là môt câu thơ của Scotland “ Ôi mạng lưới dằng dịt mà ta đã dệt, lúc ra khởi đầu tập gián trá. ”
Trong câu vừa qua mang từ webs – là số nhiều của web – W-E-B, tức thị mạng. A web of lies, một mạng lưới những lời nói láo. Trong câu thơ của Scotland mang từ tangled – T-A-N-G-L-E-D là rối ren, dằng dịt ; weave – W-E-A-V-E mang tức thị dệt ; practice – P-R-A-C-T-I-C-E, mang tức thị thực tập, và deceive – D-E-C-E-I-V-E, tức thị lừa dối .
To be tangled in a web of one’s own lies … is no place to be .
Bị mắc vào một mạng dằng dịt những lời nói láo của chính mình … ko phải là thực trạng mình muốn rơi vào .
” You can’t hide your lying eyes. And your smile is a thin disguise … ”
Bạn ko hề che giấu được những con mắt đang nói láo. Và nụ cười mỉm của bạn là một sự che giấu phong thanh …

Trong câu này, mang từ hide – H-I-D-E là giấu giếm, che giấu; eyes –E-Y-E-S là cặp mắt; smile, S-M-I-L-E là nụ cười; thin – T-H-I-N mang tức thị mỏng; disguise- D-I-S-G-U-I-S-E là sự che đậy hay giả dạng để che giấu lai lịch.

Sau đây là tóm tắt những từ đã sử dụng trong bài học kỳ này:

intentional – tính từ, mang tức thị cố ý

consequence – danh từ, mang tức thị hậu quả

deceive – động từ mang tức thị xí gạt, làm cho người nào tin một điều gì ko phải là sự thực

deception – danh từ của deceive, mang tức thị sự xí gạt

Xem thêm: Android Auto – Wikipedia tiếng Việt

clever – tính từ, mang tức thị thông minh, sáng ý

subtle – tính từ mang tức thị tế nhị; khó nhận thấy

Tới đây kết thúc bài học kinh nghiệm “ Words and Their Stories. ” Xin hứa quý vị trong bài học kỳ tới .

Source: https://blogchiaseaz.com
Category: Hỏi Đáp

Tham khảo thêm: Bài 7: “Liar! Liar! Pants on Fire”

Related Posts