“application” là gì? Nghĩa của từ application trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết “application” là gì? Nghĩa của từ application trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết “application” là gì? Nghĩa của từ application trong tiếng Việt. Tự vị Anh-Việt bên dưới

application

application /,æpli’keiʃn/

 • danh từ
  • sự gắn vào, sự áp vào, sự ghép vào, sự đính vào, sự đắp vào, sự tra vào ((cũng) appliance)
   • the application of a plaster to a wound: sự đắp thuốc vào vết thương
  • vật gắn, vật áp, vật ghép, vật đính, vật đắp, vật tra
  • sự tiêu dùng, sự vận dụng, sự ứng dụng
   • medicine for external application: thuốc tiêu dùng ngoài da
  • sự chuyên cần, sự chuyên tâm
   • a man of close application: một người rất chuyên cần
  • lời xin, lời thỉnh cầu; đơn xin
   • application for a job: đơn xin việc làm
   • to make an application to someone for something: gửi đơn cho người nào để xin việc gì
   • to put in an application: đệ đơn xin, gửi đơn xin

 đơn xin

 • application blank: đơn xin để trắng
 • application for a job: đơn xin việc làm
 • application for tài khoản opening: đơn xin mở tài khoản
 • application for export license: đơn xin giấy phép xuất khẩu
 • application for import license: đơn xin giấy phép nhập khẩu
 • application for import of foreign goods: đơn xin nhập khẩu hàng nước ngoài
 • application for import quota: đơn xin hạn ngạch nhập khẩu
 • application for loan: đơn xin vay tiền
 • application for remittance: đơn xin gửi tiền (qua bưu điện)
 • application for retirement of bills: đơn xin rút lại phiếu khoán
 • cash application: đơn xin tiền mặt
 • documentary credit application: đơn xin mở tín dụng chứng từ
 • form of application: mẫu đơn xin
 • leave application: đơn xin nghỉ phép
 • loan application: đơn xin cho vay
 • new tài khoản application: đơn xin mở tài khoản mới
 • patent application: đơn xin cấp bằng sáng chế
 • sales application for foreign exchange: đơn xin bán ngoại hối
 •  đơn xin việc

 • application for a job: đơn xin việc làm
 •  lời yêu cầu

 • final application: lời yêu cầu cuối cùng
 •  sự ứng dụng

 • commercial application: sự ứng dụng trong thương nghiệp
 •  sự yêu cầu

 • multiple application: sự yêu cầu thêm nhiều cổ phần
 •  thỉnh cầuapplication & allotment sheet phiếu phát hành (đặt sắm và phân phối)application and allotment nhận sắm và phân phối (cổ phiếu)application blank mẫu đơn in sẵnapplication controls in computer những giải pháp kiểm soát việc sử dụng dữ liệuapplication fee phí nạp đơnapplication for arbitration đơn yêu cầu trọng tàiapplication for letter of credit đơn yêu cầu mở thư tín dụngapplication for letter of credit thư yêu cầu mở thư tín dụngapplication for quotation yêu cầu được yết giáapplication for selling exchange sự xin bán ngoại hốiapplication for shares đặt sắm cổ phần, nhận cổ phần. application for space đơn yêu cầu khoang (tàu)application form hồ sơ dự tuyểnapplication form mẫu đơnapplication form mẫu thư yêu cầuapplication money tiền đặt sắm chứng khoánapplication money tiền nộp sắm cổ phầnapplication of funds sự sử dụng vốnapplication program chương trình ứng dụng[, æpli ‘ kei ∫ n ]


 • danh từ

  Bạn đang đọc:

  o   sự vận dụng, sự sử dụng

 • Thuật ngữ ngành Bảo hiểm

  APPLICATION

  Xem thêm:

  Yêu cầu bảo hiểm Người yêu cầu bảo hiểm sử dụng hình thức văn bản là giấy yêu cầu bảo hiểm để thông tin những thông tin về bản thân họ, bao gồm những thông tin về tài sản và những thông tin về tư nhân họ. Tổ chức bảo hiểm sử dụng thông tin này và những thông tin bổ sung, như giấy khám sức khoẻ, để quyết định xem với nên bảo hiểm cho rủi ro này hay ko. Sự giấu giếm hoặc phân phối thông tin ko đúng với thể tạo lý do cho doanh nghiệp bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm đã cấp. Những thông tin trong giấy yêu cầu bảo hiểm cũng được sử dụng để phân loại người yêu cầu bảo hiểm và quyết định tỷ lệ phí bảo hiểm.

  Người yêu cầu bảo hiểm sử dụng hình thức văn bản là giấy yêu cầu bảo hiểm để thông tin những thông tin về bản thân họ, bao gồm những thông tin về tài sản và những thông tin về tư nhân họ. Tổ chức bảo hiểm sử dụng thông tin này và những thông tin bổ sung, như giấy khám sức khoẻ, để quyết định xem với nên bảo hiểm cho rủi ro này hay ko. Sự giấu giếm hoặc phân phối thông tin ko đúng với thể tạo lý do cho doanh nghiệp bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm đã cấp. Những thông tin trong giấy yêu cầu bảo hiểm cũng được sử dụng để phân loại người yêu cầu bảo hiểm và quyết định tỷ lệ phí bảo hiểm.

  Xem thêm:

  Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): applicant, application, apply, reapply, applicable, applied

  Xem thêm: practical application, application program, applications programme, coating, covering, lotion, diligence

  Source:
  Category:

  application

  application /,æpli’keiʃn/

  • danh từ
   • sự gắn vào, sự áp vào, sự ghép vào, sự đính vào, sự đắp vào, sự tra vào ((cũng) appliance)
    • the application of a plaster to a wound: sự đắp thuốc vào vết thương
   • vật gắn, vật áp, vật ghép, vật đính, vật đắp, vật tra
   • sự tiêu dùng, sự vận dụng, sự ứng dụng
    • medicine for external application: thuốc tiêu dùng ngoài da
   • sự chuyên cần, sự chuyên tâm
    • a man of close application: một người rất chuyên cần
   • lời xin, lời thỉnh cầu; đơn xin
    • application for a job: đơn xin việc làm
    • to make an application to someone for something: gửi đơn cho người nào để xin việc gì
    • to put in an application: đệ đơn xin, gửi đơn xin

   đơn xin

 • application blank: đơn xin để trắng
 • application for a job: đơn xin việc làm
 • application for tài khoản opening: đơn xin mở tài khoản
 • application for export license: đơn xin giấy phép xuất khẩu
 • application for import license: đơn xin giấy phép nhập khẩu
 • application for import of foreign goods: đơn xin nhập khẩu hàng nước ngoài
 • application for import quota: đơn xin hạn ngạch nhập khẩu
 • application for loan: đơn xin vay tiền
 • application for remittance: đơn xin gửi tiền (qua bưu điện)
 • application for retirement of bills: đơn xin rút lại phiếu khoán
 • cash application: đơn xin tiền mặt
 • documentary credit application: đơn xin mở tín dụng chứng từ
 • form of application: mẫu đơn xin
 • leave application: đơn xin nghỉ phép
 • loan application: đơn xin cho vay
 • new tài khoản application: đơn xin mở tài khoản mới
 • patent application: đơn xin cấp bằng sáng chế
 • sales application for foreign exchange: đơn xin bán ngoại hối
 •  đơn xin việc

 • application for a job: đơn xin việc làm
 •  lời yêu cầu

 • final application: lời yêu cầu cuối cùng
 •  sự ứng dụng

 • commercial application: sự ứng dụng trong thương nghiệp
 •  sự yêu cầu

 • multiple application: sự yêu cầu thêm nhiều cổ phần
 •  thỉnh cầuapplication & allotment sheet phiếu phát hành (đặt sắm và phân phối)application and allotment nhận sắm và phân phối (cổ phiếu)application blank mẫu đơn in sẵnapplication controls in computer những giải pháp kiểm soát việc sử dụng dữ liệuapplication fee phí nạp đơnapplication for arbitration đơn yêu cầu trọng tàiapplication for letter of credit đơn yêu cầu mở thư tín dụngapplication for letter of credit thư yêu cầu mở thư tín dụngapplication for quotation yêu cầu được yết giáapplication for selling exchange sự xin bán ngoại hốiapplication for shares đặt sắm cổ phần, nhận cổ phần. application for space đơn yêu cầu khoang (tàu)application form hồ sơ dự tuyểnapplication form mẫu đơnapplication form mẫu thư yêu cầuapplication money tiền đặt sắm chứng khoánapplication money tiền nộp sắm cổ phầnapplication of funds sự sử dụng vốnapplication program chương trình ứng dụng[, æpli ‘ kei ∫ n ]


 • danh từ

  Bạn đang đọc:

  o   sự vận dụng, sự sử dụng

 • Thuật ngữ ngành Bảo hiểm

  APPLICATION

  Xem thêm:

  Yêu cầu bảo hiểm Người yêu cầu bảo hiểm sử dụng hình thức văn bản là giấy yêu cầu bảo hiểm để thông tin những thông tin về bản thân họ, bao gồm những thông tin về tài sản và những thông tin về tư nhân họ. Tổ chức bảo hiểm sử dụng thông tin này và những thông tin bổ sung, như giấy khám sức khoẻ, để quyết định xem với nên bảo hiểm cho rủi ro này hay ko. Sự giấu giếm hoặc phân phối thông tin ko đúng với thể tạo lý do cho doanh nghiệp bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm đã cấp. Những thông tin trong giấy yêu cầu bảo hiểm cũng được sử dụng để phân loại người yêu cầu bảo hiểm và quyết định tỷ lệ phí bảo hiểm.

  Người yêu cầu bảo hiểm sử dụng hình thức văn bản là giấy yêu cầu bảo hiểm để thông tin những thông tin về bản thân họ, bao gồm những thông tin về tài sản và những thông tin về tư nhân họ. Tổ chức bảo hiểm sử dụng thông tin này và những thông tin bổ sung, như giấy khám sức khoẻ, để quyết định xem với nên bảo hiểm cho rủi ro này hay ko. Sự giấu giếm hoặc phân phối thông tin ko đúng với thể tạo lý do cho doanh nghiệp bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm đã cấp. Những thông tin trong giấy yêu cầu bảo hiểm cũng được sử dụng để phân loại người yêu cầu bảo hiểm và quyết định tỷ lệ phí bảo hiểm.

  Xem thêm:

  Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): applicant, application, apply, reapply, applicable, applied

  Xem thêm: practical application, application program, applications programme, coating, covering, lotion, diligence

  Source:
  Category:

  Tham khảo thêm: “application” là gì? Nghĩa của từ application trong tiếng Việt. Tự vị Anh-Việt

  Related Posts